energetska izkaznica

energetski zakon (EZ-1)

Dne 24. februarja 2014 je bil na seji Državnega zbora Republike Slovenije sprejet nov Energetski zakon (EZ-1, Ur.l. RS, št. 17 z dne 07.03.2014), ki določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu. Energetski zakon si lahko v celoti ogledate tukaj.

nov pravilnik, ki ureja področje izdelave energetske izkaznice

Dne 19. decembra 2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 92, objavljen nov PRAVILNIK O METODOLOGIJI IZDELAVE IN IZDAJI ENERGETSKIH IZKAZNIC STAVB. Glavna sprememba se odraža predvsem pri izdelavi energetskih izkaznic za posamezno stanovanjsko enoto v večstanovanjski stavbi, ki se ogreva iz skupnega ogrevalnega sistema. Dosedanja metodologija namreč takšnega načina izdelave energetske izkaznice ni dopuščala, saj je v primeru, kjer se stanovanjska enota v večstanovanski stavbi ogreva iz skupnega ogrevalnega sistema, dopuščala izdelavo energetske izkaznice le za celotno stavbo. Prav slednji razlog je v preteklosti izkazoval veliko neskladje Energetskega zakona (EZ-1) s Stanovanjskim zakonom (SZ-1). Prenovljen pravilnik je stopil v veljavo dne 20. decembra 2014.

energetska izkaznicaei izkaznica

Nov Energetski zakon med drugim v 333. členu ureja tudi izdelavo energetske izkaznice, katere osnovni namen je podajanje informacij o porabi energije v stavbi. Energetsko izkaznico širša javnost pozna kot izkaz porabe energije gospodinjskih aparatov in bele tehnike. Podoben način izražanja porabe energije je sedaj obvezen tudi za stavbe. Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe ter priporočili za povečanje energetske učinkovitosti in je po novem energetskem zakonu od 1. januarja 2015 obvezna listina pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela ali oddaji nepremičnine ali njenega posameznega dela v najem, za obdobje daljše od enega leta. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli minister pristojen za energijo, po izvedenem javnem natečaju.

kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb v primeru:

 • novogradnje,
 • prodaje,
 • oddaje najemniku za obdobje daljše od enega leta.

Lastnik nepremičnine mora kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela najkasneje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

energetska izkaznica pri oddaji nepremičnine najemniku:

Pri najemu je energetska izkaznica obvezna, ko najemnik pred najemom v stavbi ali njenem posameznemu delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Pri podaljšanju obstoječe najemne pogodbe (kar se dokazuje s prijavo stalnega ali začasnega bivališča pred najemom), energetske izkaznice ne potrebujemo.

energetska izkaznica za potrebe novogradenj:
Pri novogradnjah je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID) in mora izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES 2010. Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu ali najemniku predložiti izkaz o energijskih lastnostih stavbe, ki je izdelan skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah (PURES 2010) in je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico. Energetska izkaznica pri novogradnjah je obvezna le, ko se objekt gradi za prodajo ali oddajo. Pri ostalih novozgrajenih objektih namesto energetske izkaznice zadošča izkaz energijskih lastnosti stavbe in je priloga dokazila o zanesljivosti objekta.

energetska izkaznica za potrebe oglaševanja nepremičnin:
Pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem za obdobje daljše od enega leta, mora lastnik nepremičnine zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

energetska izkaznica za potrebe javnih stavb:

Za vse javne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2 (9. julija 2015 se obstoječa meja spusti na 250 m2), ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljalec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Stavbe javnega sektorja za katere velja obvezna namestitev energetske izkaznice na vidno mesto so:

 • stavbe javne uprave,
 • stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
 • stavbe za zdravstvo,
 • stavbe za kulturo in razvedrilo.

kdaj energetske izkaznice ne potrebujemo?

Energetske izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ne potrebujemo:

 • pri oddaji stavbe v najem za obdobje krajše od enega leta,
 • pri prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • pri prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku
 • pri prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Prav tako se zahteve glede energetske izkaznice ne nanašajo na:

 • stavbe ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine
 • stavbe za obredne namene in verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo,
 • enostavne in nezahtevne objekte,
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2.

vrste energetskih izkaznic

Zakon določa dve vrsti energetskih izkaznic: računsko energetsko izkaznico (rEI) in merjeno energetsko izkaznico (mEI), kateri se med seboj razlikujeta po metodologiji izdelave.

računska energetska izkaznica (rEI)

Računski postopek energetske izkaznice se izvaja pri vseh novozgrajenih stavbah in obstoječih  stanovanjskih stavbah (obstoječe stavbe so tiste, ki so v uporabi vsaj 1 leto.). Računsko energetsko izkaznico se lahko izdela tudi za obstoječe nestanovanjske stavbe, v koliko neodvisni strokovnjak presodi, da podatki o dejanski rabi energije, ki so potrebni za izdelavo merjene energetske izkaznice niso zanesljivi. Izdelava takšne energetske izkaznice je zahtevnejša, saj je potrebno računati toplotne prehodnosti skozi celoten toplotni ovoj objekta.

merjena energetska izkaznica (mEI)

Merjeni postopek energetske izkaznice se izvaja pri vseh obstoječih nestanovanjskih stavbah, kot so npr. šole, vrtci, bolnišnice, ambulante, kulturni objekti, objekti javne uprave. Izdelava takšne energetske izkaznice je enostavnejša, saj vrednosti ni potrebno računati ampak se določijo glede na merjene podatke o rabi energije in/ali energenta.

cena izdelave energetske izkaznice

Cena izdelave energetske izkaznice je na podlagi 68.d člena Energetskega zakona določena z uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice. Cena je sestavljena iz stroška izdaje energetske izkaznice in pristojbine. Skladno z zakonom, cene ne smejo presegati cen določenih z uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice. Več o uredbi si lahko preberete tukaj. V ceno izdaje energetske izkaznice niso vključeni potni stroški neodvisnih strokovnjakov in stroški zaradi nepopolne dokumentacije, katerih uredba ne določa.

kdo lahko izdela in izda energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico lahko izdela vsak posameznik, kateremu je Minister pristojen za energijo podelil licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic. Energetsko izkaznico lahko izdajo pooblaščene pravne ali fizične osebe, katerim je Minister pristojen za energijo podelil pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic.

izdelava energetske izkaznice

Pri podjetju ARHIMOD, Iztok Mrzljak  s.p., Vam ponujamo strokovno in hitro izvedbo energetske izkaznice, saj smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic in imamo urejeno sodelovanje z licenciranimi neodvisnimi strokovnjaki.

Cena energetske izkaznice je odvisna od namembnosti stavbe (vrsta energetske izkaznice: merjena EI ali računska EI), uporabne površine stavbe ter dokumentacije s katero razpolagate. Za določitev cene izdelave energetske izkaznice, potrebujemo naslednje podatke:

 • naslov stavbe
 • namembnost stavbe (stanovanjska, večstanovanjska, trgovina, šola,…)
 • uporabna površina stavbe
 • podatek s katero projektno dokumentacijo razpolagate (PGD, PZI, PID, Elaborat gradbene fizike,…)
 • kontaktni podatki naročnika (ime in priimek, telefonska številka)

* Pri pripravi izkaznice vam opravimo tudi kvalitetno fotografiranje in izmero objekta (v primeru neobstoječe ali pomanjkljive dokumentacije) z izrisi, kar je potem možno uporabiti pri pripravi kvalitetnih oglasov za prodajo nepremičnin ipd.